www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits cadastrals

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes cadastrals:
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma/rehabilitació o divisió horitzontal (902-N)

Declaració cadastral per agrupació, segregació o divisió de béns immobles (903-N)

Declaració cadastral per canvi de cultiu o aprofitament, canvi d’ús o demolició/enderrocament de béns immobles (904-N)
Recurs per error en els cognoms, nom, adreça fiscal o NIF

Recurs per error en la valoració

Recurs per duplicitat de finques Recurs per error en la superfície
Recurs per error en la situació de l’immoble Recurs per omissió de l’immoble
Recurs per error en el tipus de conreu Recurs per error de l’ús o destí
Recurs per naturalesa urbana o rústica incorrecta Recurs per manca de resposta (reiteració de la reclamació)
Recurs per altres motius Obtenció de certificats literals i gràfics cadastrals
imatge transparent
Recurs per error en la situació de l’immoble
imatge transparent

Objecte

Modificar el domicili tributari (allà on es troba situada la finca) que consta a la base de dades de la Gerència Territorial del Cadastre de Girona

Qui ho pot efectuar

Els titulars cadastrals interessats en modificar la situació de l’immoble, o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom d’una persona física o jurídica (per descarregar l’imprès cliqueu aquí) tot aportant la fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones

Com es pot efectuar

De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària i del Servei de Gestió Cadastral (cliqueu aquí) o els dies assenyalats a diversos municipis (cliqueu aquí)
Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines esmentades (cliqueu aquí)

Terminis

En el moment de la detecció de la incidència

Documentació necessària

Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant
Justificant, si s’escau, d’haver presentat el preceptiu model 902, 903 o 904
Documentació acreditativa o certificació municipal de la situació real del bé immoble
Plànol de situació

Si voleu efectuar el tràmit per correu postal, podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès cliqueu aquí)