www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Presentació i organització

imatge transparent
Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
Servei de Gestió Cadastral
imatge transparent
imatge transparent
Servei de Gestió Cadastral
imatge transparent

El Servei de Gestió Cadastral del Consell Comarcal de la Selva neix arran de la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Direcció General del Cadastre, a través de la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, i el Consell Comarcal de la Selva, per a l’exercici de les funcions de gestió cadastral que afectin els béns immobles de naturalesa urbana ubicats en els municipis de la comarca que tinguin delegades les seves facultats de gestió tributària de l’Impost sobre béns immobles a favor del Consell Comarcal de la Selva, sense perjudici de la titularitat de les competències que, en les matèries objecte del conveni esmentat, corresponen a la Direcció General del Cadastre.

L’exercici de funcions comprèn, entre altres:

Recepció de la documentació i assistència al contribuent en la formalització de declaracions de les alteracions cadastrals referents als béns de immobles de naturalesa urbana (models 902 i 902-S)
Comprovació de la documentació presentada relativa a les dades físiques, jurídiques o econòmiques
Realització de treballs de camp
Formalització dels requeriments que siguin necessaris per al compliment de les funcions pactades
Elaboració i lliurament de la documentació en suport i formats informàtics establerts per la Direcció General del Cadastre
Actualització cartogràfica
Tramesa a la Gerència Territorial de les dades i la documentació necessàries relatives al planejament urbanístic municipal
Col·laboració en l’obtenció de valors del mercat immobiliari en les zones i tipus d’immobles que sol·liciti la Direcció General del Cadastre

El Servei de Gestió Cadastral disposa de recursos materials i humans per respondre a les necessitats dels ajuntaments, fet que combinat amb el desig de crear un model propi de gestió cadastral basat en una major eficàcia i rigor en el tractament de les dades, comportarà l’actualització de la realitat urbanística dels municipis, mitjançant postures actives en la detecció i resolució d’incidències.

Organigrama del Servei de Gestió Cadastral

Organigrama