www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Maçanet de la Selva

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Mont Barbat
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Mas Altaba
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos del municipi de Maçanet de la Selva
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Gestió tributària Inspecció Recaptació
voluntària
Recaptació
executiva
Gestió cadastral
Altres ingressos de dret públic        
Altres liquidacions d'ingrés directe      
Escombraries Maçanet Residencial    
IAE    
IBI característiques especials  
IBI Rústica    
IBI Urbana  
IIVTNU (plusvàlua)    
IVTM    
Multes de trànsit      
Recollida i eliminació d'escombraries (supòsits que no es recapten juntament amb el rebut de l'aigua)    
Sancions per infraccions diferents a les de trànsit      
Taxa de l'1,5% sobre els ingressos bruts (inclou taxa per a empreses de telefonia mòbil)      

Pel que fa a aquestes liquidacions d'ingrés directe (les que s'han d'intentar notificar personalment) dels diferents tributs municipals, l'Ajuntament ha encarregat al Consell Comarcal les tasques administratives relatives a l'intent de notificació en altres domicilis (si la notificació personal en el domicili fiscal assenyalat a la liquidació no ha estat possible), publicació en el BOP (si escau) i cobrament en període voluntari, mantenint l'Ajuntament la facultat de dictar els decrets o acords que corresponguin.