www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Caldes de Malavella

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Caldes de Malavella
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Can Solà Gros II
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos d'Aigües Bones
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Llac del Cigne
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Malavella Park
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Can Carbonell
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Can Solà Gros I
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent

Canals i mitjans de pagament

imatge transparent
 El pagament es pot efectuar a través de diversos canals d’atenció i mitjans:

Atenció presencial

  • A les oficines de les entitats financeres col·laboradores o als seus caixers automàtics amb lectors de codis de barres, amb la presentació del tríptic (document de notificació dels rebuts en període voluntari que es tramet al domicili de la persona obligada al pagament per correu ordinari, o que es pot sol·licitar a les oficines del Servei de Gestió Tributària) o el document de pagament emès pel Servei
  • Excepcionalment, a les oficines del Servei de Gestió Tributària o als ajuntaments respectius en els dies en què es faci atenció tributària, per pagar –amb carácter general- mitjançant targeta de crèdit o bé un taló nominatiu i conformat a favor del Consell Comarcal de la Selva

 Atenció telefònica

  • Serveis de Banca Telefónica, mitjançant el servei d’atenció als clients de les entitats col·laboradores que disposen d’aquest sistema, tenint a mà tot allò que demani cada entitat (tríptic o document de pagament emès pel Servei de Gestió Tributària i una targeta de crèdit o el número del compte corrent). El sistema exigeix la recollida prèvia d’unes claus d’accés a les oficines de les entitats respectives.

 Atenció telemàtica (Internet)

  • Carpeta Ciutadana (entorn de consultes personalitzades i tramitació telemàtica de la seu electrònica del Servei de Gestió Tributària), amb clau d’accés i sense clau d’accés, per pagar amb targeta de crèdit -encara que no sigueu usuaris de la Línia Oberta de “la Caixa”- o càrrec al compte corrent.
  • Banca en línia (serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores que disposen d’aquest sistema per als seus usuaris registrats), per pagar amb targeta de crèdit o càrrec al compte corrent.

    En els casos d’atenció telemàtica per part del Servei de Gestió Tributària, un cop confirmat el cobrament s’enviarà un justificant per correu ordinari a l’adreça que consta a la base de dades.

Altres mitjans

  • Domiciliació bancària de rebuts. Aquestes domiciliacions seran vàlides indefinidament sempre que no siguin anul·lades per la persona interessada, refusades per l’entitat financera o anul·lades per l’Administració per causes justificades.
imatge transparent

 Advertència:

si no s’efectua el pagament esmentat, un cop transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, s’iniciarà el període executiu, i els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i comportaran els recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora i, si s’escauen, les costes que es produeixin, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.