www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Subhastes de béns embargats
imatge transparent

res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un local comercial a Lloret de Mar
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Massanes
Subhasta d'un habitatge a Riudarenes
Subhasta d'un habitatge a Maçanet de la Selva
Subhasta d'un plaça de parking a Blanes
Subhasta d'un solar a Sils
Subhasta d'un solar a Massanes
Subhasta d'un habitatge a Arbúcies
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018

imatge transparent
Vendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat
imatge transparent
imatge transparent
En què consisteix la venda directa?

La venda directa és una forma de venda dels béns embargats quan no han estat adjudicats en la subhasta o, si bé han estat adjudicats, no s’han pagat els preus d’adjudicació oferts.

Aquesta modalitat conclou, com a màxim, al cap de sis mesos comptats des de la data de celebració de la subhasta.

Les diferències més significatives amb les subhastes són:

  • No hi ha un acte públic.
  • Funciona per ofertes presentades per escrit.
  • No cal constituir un dipòsit de garantia si no es diu expressament.

Pel que fa al preu mínim d’adjudicació, si la venda directa s’anuncia després de la primera licitació, el preu mínim serà preceptivament el tipus de subhasta en la primera licitació. Si la venda directa s’anuncia després de la segona licitació, no hi haurà preu mínim. No obstant això, si la Mesa de Subhasta estima que la diferència entre el valor assignat als immobles per taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada és desproporcionada, per tal de no afavorir l’enriquiment injust del comprador en perjudici del venedor pot declarar inadmissible l’oferta i no accedir a la formalització de la venda. Indicativament, es fixa el 50% del tipus de la primera licitació com a oferta admissible en les vendes per gestió directa quan les subhastes haguessin resultat desertes en primera i segona licitació.

Finalment, el resultat de la venda directa es comunicarà mitjançant correu certificat a tots aquells que hagin presentat ofertes.


Com i quan he de presentar una oferta per correu per participar en la venda directa?

Si us estimeu més enviar l'oferta per correu, heu d'introduir la sol·licitud per participar en el procediment de venda directa dins el sobre i enviar-lo per correu certificat a qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària abans de la data límit de presentació d'ofertes que s'assenyala en cada bé o lot.

Resumint, què he de fer per participar en la venda directa mitjançant oferta enviada per correu?
  • Descarregueu la sol·licitud per participar-hi. (icona word,icona pdf  ).
  • Descarregueu el sobre corresponent (icona word,icona pdf  ).
  • Empleneu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu en la fitxa del bé que us interessa.
  • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta dins del sobre i tanqueu-lo.
  • Adreceu-vos a l’oficina central del Servei de Gestió Tributària dins dels terminis corresponents i presenteu el sobre amb la vostra oferta.
imatge transparent