www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un local comercial a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Anglès
Subhasta d'un local comercial a Breda
Subhasta d'un habitatge a Vidreres
Subhasta d'un solar a Sant Feliu de Buixalleu
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 270739
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Anglès
Inscripció Finca número 5114, inscrita al tom 3266, llibre 140 d’Anglés, foli 10.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció “URBANA: FINCA susceptible de parcelación señalada con el número P-CUATRO del proyecto de Reparcelación del Sector Tres Industrial "Riera Seca" del término municipal de Anglés, de forma rectangular de superficie dos mil seiscientos cuarenta metros cuarenta decímetros cuadrados. LINDA al Norte, en línea de treinta y siete metros cincuenta y ocho centímetros, con calle A, al Sur, en línea de treinta y siete metros cincuenta y ocho centímetros, con calle B, por el Este, en línea de setenta metros treinta centímetros, con finca P-3 y al Oeste, con la finca P-5 en línea de setenta metros quince centímetros. A esta finca le corresponde un coeficiente en los gastos de urbanización de tres enteros quinientas veintidós diez milésimas de entero por ciento.” REFERÈNCIA CADASTRAL: 1354704DG7415S0001LW
Fotografia
Valoració 98.955,14
Càrregues cap
Tipus 98.955,14